Ważność uprawnień do obsługi wózków widłowych

W firmie zatrudniamy dwóch pracowników, którzy posiadają uprawnienia do obsługi podnośnikowych wózków widłowych. Podobno zmieniły się regulacje dotyczące uprawnień do obsługi takich pojazdów. Jak długo posiadane przez nich dokumenty zachowują ważność?

Nowe zasady nabywania uprawnień do kierowania wózkami widłowymi obowiązują od dnia 10 sierpnia 2018 r. Uregulowane one zostały w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 852).

Na mocy nowych przepisów do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Natomiast do obsługi wózków pozostałych może być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat i uzyskał:

1) uprawnienia operatora, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub

2) imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy.

Obsługujący wózki jezdniowe z napędem silnikowym zasilane gazem oraz inni pracownicy dokonujący w wózkach wymiany butli z gazem powinni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego użytkowania butli, w tym ich bezpiecznej wymiany.

Zatem wózek widłowy z mechanicznym napędem podnoszenia (podnośnikowy) może obsługiwać tylko osoba legitymująca się zaświadczeniem Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Natomiast do obsługi innych wózków, z zasady mniej niebezpiecznych, wystarczające jest zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności tzw. szkolenia wewnętrznego.

Zgodnie z powołanym rozporządzeniem inaczej dla osób pracujących przy obsłudze wózków widłowych na podstawie imiennego zezwolenia przewidziano okres przejściowy w zakresie posiadanych uprawnień. Muszą one uzupełnić kwalifikacje w celu dostosowania się do nowych przepisów. Przewidziane dla nich okresy przejściowe uzależnione zostały od daty wystawienia zezwoleń, tj. wystawione:

  • do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.,
  • do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 r.,
  • od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Sprawdzenie kwalifikacji przeprowadzane jest przez UDT, w drodze postępowania kwalifikacyjnego, na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę. Za sprawdzenie kwalifikacji pobierane są opłaty od osób kierujących wnioski o ich sprawdzenie.

Zapraszam do współpracy

Barbara Jastrzębska

Starszy Inspektor ds. BHP

TEL: 508.11.72.72

Barbara.jastrzebska@opwpoland.pl

www.opwpoland.pl

[1] ŻRÓDŁO:  Gazeta Podatkowa nr 36 (1807) z dnia 6.05.2021

https://www.gofin.pl/firma/17,2,145,209922,waznosc-uprawnien-do-obslugi-wozkow-widlowych.html