Kary za brak szkoleń bhp

Kary za brak szkoleń bhp

Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

W razie gdy na terenie zakładu pracy pracę wykonują pracownicy innego pracodawcy, to pracodawca ten jest zobowiązany przekazać tym pracownikom informację o występujących zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na tym terenie. Uzyskanie tych informacji pracownik potwierdza podpisem.

UWAGA!

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp.

Szkoleniom z dziedziny bhp podlegają wszyscy zatrudnieni bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, w tym również:

– osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego,

– pracownicy zatrudnieni w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy,

– praktykanci

– osoby zmieniające stanowisko pracy w obrębie jednego zakładu pracy.

Rodzaje szkoleń

Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzenia szkolenia wstępnego BHP przed dopuszczeniem pracownika do samodzielnego wykonywania pracy, a także organizacji i przeprowadzania okresowego szkolenia BHP. Szkolenie okresowe BHP jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników, z wyjątkiem osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych w firmach o najniższej kategorii ryzyka.

Formy szkoleń

Instruktaż – rozumie się przez to formę szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kurs – rozumie się przez to formę szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 15 godzin lekcyjnych, składającego się z zajęć teoretycznych i praktycznych, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Samokształcenie kierowane – rozumie się przez to formę szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Seminarium – rozumie się przez to formę szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin lekcyjnych, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp[i].

Brak szkolenia BHP – konsekwencje

Przełożonemu lub pracodawcy, który dopuści do pracy osobę bez odpowiedniego przygotowania, grożą dotkliwe kary finansowe. Uchylanie się od tego obowiązku karane jest grzywną, dlatego warto wiedzieć co dokładnie należy do zadań pracodawcy w kwestii obowiązkowych szkoleń BHP i jakie konsekwencje grożą za ich lekceważenie.

Mogą one sięgać nawet 30 tys. złotych. Ponadto, gdy brak odpowiedniego szkolenia BHP jest bezpośrednią przyczyną wypadku, możliwe jest pociągnięcie pracodawcy do odpowiedzialności karnej, w tym karą pozbawienia wolności.

Wszelkie istotne kwestie związane z obowiązkowymi szkoleniami BHP zawarte są w rozdziale 8 dziesiątego działu Kodeksu pracy, a dokładniej w art. 237 § 2 do 237 § 5.

Zgodnie z umieszczonymi w tym dokumencie wymogami, osoby nie posiadające kwalifikacji ani umiejętności do pełnienia obowiązków na danym stanowisku pracy i nie znające w odpowiednim stopniu przepisów i zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy nie mogą zostać dopuszczone do pracy.

Zapewnienie pracownikom szkoleń wstępnych oraz okresowych należy do obowiązków pracodawcy.

Osoby zatrudnione jeszcze zanim zaczną wykonywać swoje obowiązki pracownicze muszą zapoznać się z zasadami BHP dotyczącymi pracy na różnych stanowiskach oraz uzyskać niezbędne wskazówki z tego zakresu na stanowisku, na jakim są zatrudnieniu. Po odbyciu szkolenia pracownik musi pisemnie potwierdzić, że poznał wymienione wyżej przepisy i zasady. Szczegółowe wytyczne związane ze szkoleniami BHP, ich zakresem, treścią i realizacją programów szkolenia, metodą dokumentowania i sytuacji, w których pracownik bądź pracodawca mogą zrezygnować z takiego szkolenia, są prawnie uwarunkowane.

Jakie sytuacje zostaną ukarane mandatem?

Kara finansowa grozi tym pracodawcom, którzy nie dopełnili obowiązków związanych z przeprowadzeniem szkoleń BHP. Do takich sytuacji można zaliczyć brak szkoleń wstępnych dla nowo zatrudnionych pracowników, lekceważenie terminów szkoleń okresowych, a także brak dokumentacji szkoleniowej lub niewłaściwe jej prowadzenie.

Inne sytuacje w których pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności to między innymi:

– brak odpowiedniej odzieży ochronnej

– niewłaściwy sposób wykorzystania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcyjnym

– niewłaściwe lub błędne oznakowanie tras ewakuacyjnych

– uszkodzony w sposób zagrażający zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników sprzęt biurowy

– brak gaśnic lub ich niewłaściwe rozmieszczenie

– niewłaściwe oświetlenie, wentylacja lub szeroko rozumiana ergonomia stanowisk pracy

– nie przestrzeganie czasów pracy

– zaniedbania w zakresie praw pracowniczych

– celowe lub naumyślne narażenie pracowników na utratę zdrowia i życia i inne

Wysokość kar

Według art. 283. § 1. każda osoba odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy lub też kierująca pracownikami czy innymi osobami fizycznymi, która nie przestrzega przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, może zostać ukarana grzywną wynoszącą od 1 000 zł do 30 000 zł.

Warto jednak wiedzieć , że zgodnie z nową Ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy istnieje możliwość podniesienia powyższych kwot w przypadku osób nie dopełniających swoich obowiązków w kwestii szkoleń BHP więcej niż jeden raz.

 Jeśli sprawa dotycząca zaniedbań odnośnie szkoleń BHP trafi do sądu,

– przedsiębiorcy grozi każdorazowo za takie wykroczenie kara w wysokości 10 000 zł,

– a dla osób prawych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej 50 000zł.

Jeśli kara finansowa nakładana jest wielokrotnie, każdorazowo może ona wynieść do 50 000 zł, a w przypadku osób prawnych oraz jednostek, które nie posiadają osobowości prawnej, nawet 200 000 zł.

Ponadto pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Kara pozbawienia wolności stosowana jest głownie w sytuacjach, gdy wypadek w pracy lub w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, następuje w wyniku zaniedbań pracodawcy, np. poprzez niedostarczenie odpowiedniej odzieży ochronnej, nie przestrzeganie zasad BHP na terenie zakładu, nie przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak uniknąć kar za nieprzestrzeganie BHP

By uniknąć poniesienia kar z tytułu niedopełnienia obowiązków i nieprzestrzegania zasad BHP, należy bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa oraz  zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ponadto należy zadbać o prawidłowe przeszkolenie pracowników odpowiednią odzież ochronną oraz bezwzględnie stosować się do zaleceń producentów maszyn i urządzeń w zakresie bezpieczeństwa.

Należy również dokonywać regularnych przeglądów urządzeń i maszyn wykorzystywanych w firmie.

Ponadto dbać o porządek w miejscu pracy, szczególnie w miejscach tras ewakuacyjnych.

A przede wszystkim regularnie dokonywać oceny ryzyka na stanowiskach oraz zachowywać zdrowy rozsądek.

By zwiększyć poziom świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, proponujemy Państwu usługi naszej firmy.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie BHP, dzięki czemu skutecznie pomagamy pilnować terminów oraz edukujemy w zakresach prawa pracy i bezpieczeństwa pracy.

Zarówno pracodawca, jak i pracownik zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.

By pomóc Państwu zadbać o Bezpieczeństwo i Higienę pracy, przygotowaliśmy dla Państwa szereg narzędzi, szkoleń i udogodnień.

Nasi pracownicy, profesjonalnie wykonają dla Państwa ocenę ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach, sprawdzą ergonomię miejsc pracy, przeprowadzą szkolenia zarówno te obowiązkowe jak i dobrowolne (skonstruowane wedle Państwa indywidualnych potrzeb).

Ponadto dokonany analizy dokumentów oraz w Państwa imieniu poprowadzimy rejestry i kalendarz szkoleń BHP.

Cennik naszych usług dedykowanych poprawie bezpieczeństwa pracy to:

Rodzaj usługi Cena netto
Szkolenie BHP – instruktaż ogólny 50,00/osoba (minimum 250 zł)
Szkolenie BHP pracodawcy / okresowe 250,00/osoba
Szkolenie BHP pracowników / okresowe 80,00/osoba (minimum 350 zł)
Opracowanie oceny ryzyka zawodowego 200,00/stanowisko
Opracowanie oceny ryzyka zawodowego (czynniki biologiczne) 350,00/stanowisko
Opracowanie instrukcji stanowiskowych 50,00/szt.
Wizyta kontrolna zakładu pracy lub jednostki 100,00
Udział w pracach zespołu powypadkowego 500,00
Opracowanie programu szkolenia /instr. Stanowiskowy/ 150,00
Instrukcje bhp 100,00
Rejestr wypadków 20,00
Rejestr zachorowań na choroby zawodowe 20,00
Zarządzenie – szkolenia 20,00
Zarządzenie – ryzyko zawodowe 20,00
Opracowanie tabeli przydziału odzieży 100,00
Opracowanie dokumentacji pracowniczej /osoba/ 30,00
Stała obsługa firm Od 250 zł (Do uzgodnienia)
Koszt opracowania materiałów dydaktycznych Od 150 zł + druk
Koszt dojazdu Od 0,83 zł/ km

Podane ceny są cenami netto i nie obejmują kosztu druku oraz dojazdu. Opłaty za czynności nie wymienione w tabeli, ustalane będą każdorazowo przed przyjęciem zlecenia.

Szkolenia wstępne ogólne BHP są zwolnione z podatku VAT.

Przedstawiona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

Barbara Jastrzębska

Starszy inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Tel: +48.508.11.72.72

barbara.jastrzebka@opwpoland.pl